top of page

SEKRETESSPOLICY PÅ ITALIENSK MAT OCH TRYFFEL WEBBPLATS

 

 1. Detta avsnitt innehåller information om Italiensk mat och tryffels hanteringsmetoder med hänvisning till behandlingen av data från användare av www.italienskmatochtryffel.se.

 

 2. Denna information är också giltig för ändamålen av art. 13 i lagdekret nr. 196/2003, Koden om skydd av personuppgifter, och för ändamålen i art. 13 i EU-förordning nr. 2016/679, (GDPR) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter samt fri rörlighet för sådana uppgifter, som interagerar med www.italienskmatochtryffel.se och kan nås på adress motsvarande startsidan: www.italienskmatochtryffel.se/privacy

 

 Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person, myndighet, tjänst eller annan som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 2. Enligt artikel 28 i EU-förordning nr. 2016/679, efter utnämning av dataägaren, personuppgiftsansvarig för webbplatsen www.italienskmatochtryffel.se :

Nicola Grendele

 

 DINA RÄTTIGHETER

 1. Art. 13 co. 2 i EU-förordningen 2016/679 listar användarens rättigheter.

 2. Denna sida www.italienskmatochtryffel.se avser därför att informera användaren om förekomsten av den berörda partens rätt att be ägaren om tillgång till personuppgifter (artikel 15 EU-förordningen), deras uppdatering (art. 7, st. 3, bokstav a i lagdekret 196/2003), rättelse (artikel 16 i EU-förordningen), integration (artikel 7, punkt 3 bokstav a i lagdekret 196/2003), begränsning av behandlingen av dem (artikel 18 i EU-förordningen ) eller att av berättigade skäl motsätta sig behandlingen av dem (artikel 21 i EU-förordningen), utöver rätten till dataportabilitet (artikel 20 i EU-förordningen);

 – rätten att begära annullering (artikel 17 EU-förordningen), omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlas i strid med lagen, inklusive uppgifter vars lagring inte är nödvändig i förhållande till de ändamål för vilka uppgifterna samlats in eller senare. behandlas (art. 7 co. 3, bokstav b i lagdekret 196/2003);

 – rätten att få ett intyg om att uppdatering, rättelse, dataintegrering, annullering, datablockering, omvandling har uppmärksammats, även med avseende på deras innehåll, av dem till vilka uppgifterna har kommunicerats eller spridits, utom i de fall då denna fullgörande visar sig omöjlig eller innebär användning av medel som är uppenbart oproportionerlig i förhållande till den skyddade rätten (art. 7 co. 3, bokstav c i lagdekret 196/2003).

bottom of page